Brand

Agera så här i händelse av brand:

 • Personen som upptäcker branden ringer brandkåren 112.
 • Ange korrekta adressen till larmoperatören.
 • Ring sen 08-7907700: KTH:s larmnummer som är vidarekopplat till en larmcentral som ser till att rätt tjänsteman inom KTH:s säkerhetsorganisation kontaktas.
 • Informera kollegor och utrymningsledare.
 • Varna personer i fara och påbörja utrymningen.
 • Utrymningsledaren på berörd avdelning (orange väst) skall underlätta så utrymningen går tryggt och säkert. Lyssna till utrymningsledaren. Se bifogad lista över skolans utrymningsledare nedan.
 • Gå aldrig genom rök om du inte måste. I så fall åla/kryp nära golvet och håll om möjligt något tygstycke framför mun och näsa.
 • Släck om möjligt med handbrandsläckare.
 • Om branden/röken är kraftig, lämna lokalen och stäng så många dörrar som möjligt mellan branden/röken och angränsande lokaler.
 • Möt brandkåren.
 • Uppsamlingsplats för personen är utanför KTH-hallen.

Brandskydd

Kontroll av handsläckare, skyltning av utrymningsvägar kontrolleras årligen av skolan upphandlad brandkonsult. Vid årlig skyddsrond på skolan kontrolleras utrymningsvägar är fria och att skyltning av handsläckare är korrekt.

Föreståndare brandfarlig vara EES-skolan är under tillsättning. 

Det finns ytterligare tre brandskyddsansvariga på skolan:

 • Irina Radulescu, Osquldasväg 10-12 & DKV 47
 • Patrick Janus, Osquldasväg 6
 • Jesper Freiberg, Teknikringen 33

Funktionsbeskrivning brandskyddsansvarig

Checklista för Systematiskt brandskyddsarbete 2016-03-14.docx (docx 99 kB)

Utrymningsledare

Lista över EE:s utrymningsledare

Funktionsbeskrivning utrymningsledare

Brandutbildning

Brandutbildning för brandskyddsansvariga, föreståndare brandfarlig och explosiva varor samt för utrymningsledare hålls ges årligen.

Brandinformation ges till alla nyanställda i samband med introduktion av nyanställda.

Alla utrymningsledare skall kontinuerligt i samband med skolans arbetsplatsträffar informera sin avdelnings personal om:

 • hur man larmar
 • lämpliga utrymningsvägar i händelse av brand
 • var handsläckare finns

Brandfarliga och explosiva varor

Delegation, ansvar och befogenheter, avseende skolans föreståndare för brandfarliga och explosiva varor:

Rutiner

Säkerhetsinformation för nyanställda

Arbetsmiljö och säkerhet:

Safety security introduction 2016-03-17.pptx (pptx 420 kB)

Till sidans topp